top of page

ALGEMENE

VOORWAARDEN

1.       Algemeen 
KID Coaching is opgericht door N.J. de Mees, is gevestigd in Almere en ingeschreven onder KVK nummer 72976845. 

KID Coaching richt zich op het coaching van kinderen/jongeren en ouderbegeleiding.

 

2.       Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met KID Coaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

3.       Vertrouwelijkheid 
KID Coaching heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie van de ouders. Dit geldt ook voor de informatie die wordt verkregen tijdens de sessies met jouw kind. In samenspraak met jouw kind wordt besproken wat naar jou als ouder wel of niet wordt gecommuniceerd. 
De inhoud van de gesprekken wordt alleen gedeeld met derden indien het kind en/of ouders daar specifiek toestemming voor geven. 

 

4.       Begeleiding kinderen t/m 16 jaar 
KID Coaching is gehouden aan wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding.

 

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. KID Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5.       Aansprakelijkheid

- KID Coaching heeft naar jou (en jouw kind) een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het coachingstraject dan ook volledig inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, er kunnen echter geen garanties betreffende het resultaat worden geboden. Het kind zal zichzelf in zijn/haar eigen proces ontwikkelen.

- KID Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KID Coaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van KID Coaching.

- Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.

- Voor lichamelijke (en psychische) klachten, raad ik je eerst aan om contact op te nemen met jouw huisarts.

 

6.       Brengen en halen 
Er is geen wachtruimte bij de praktijk aan huis. De ouder kan het kind brengen en na afloop weer ophalen op de afgesproken tijd. 
Wanneer een cliënt zelf aangewezen is op vervoer van en naar de praktijk, valt dit buiten de sessie en is KID Coaching niet aansprakelijk.

7.       Bereikbaarheid ouders/verzorgers 
De ouder/verzorger dient tijdens het consult telefonisch bereikbaar te zijn. 

 

8.       Observatie, verslag en archief
In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door KID Coaching gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

KID Coaching is niet wettelijk verplicht om de coaching sessies in zijn geheel vast te leggen. 
KID Coaching zal daarentegen wel een privé dossier per cliënt aanmaken en (in eigen kantoor) digitaal archiveren.

 

9.       Tarieven 
– De tarieven staan op de website.

– Alle bedragen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeldt.
– Betaling geschiedt via facturatie per sessie, na de sessie contact of via de app “TIKKIE”  
– Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > 15 minuten) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. 
– In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kan je het beste contact opnemen met jouw eigen zorgverzekeraar. 
– Mogelijk kan je de coachingskosten wel opvoeren bij jouw jaarlijkse aangifte bij de belasting. 
– Tariefswijzigingen worden van te voren aangekondigd op de website. 

– KID Coaching rekent een reiskostenvergoeding (€ 0,29 p/km) bij gesprekken bij ouder(s)/verzorger(s)/scholen, ingaand vanaf een straal van 10 kilometer. 

10.   Betalingsvoorwaarden 
Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is KID Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is KID Coaching genoodzaakt de vorderingen aan jou, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor jouw rekening. Bij betalingsachterstand is KID Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

11.   Verhindering 
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd (= telefonisch) hoeft de voor jouw gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

 

12.   Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging overeenkomst

KID Coaching is ten allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. KID Coaching zal de ouder en/of het kind hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 

13.   CAT regelement

Aanvullend op lid 12, is KID Coaching dan verplicht de ouder en/of kind door te verwijzen naar een collega CAT coach, therapeut of arts.

Indien het coachingstraject wordt beëindigd door de ouder en/of het kind en dit gebeurt tegen het advies van KID Coaching/CAT therapeut in; doet de ouder en/of het kind dit met eigen risico en is bereid een verklaring te tekenen waarop hij/zij erkent het coachingstraject te beëindigen zonder goedkeuring van de KID Coaching/CAT therapeut.

Het coachingstraject door KID Coaching/CAT therapeut kan eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.

 

14.   Klachtenregeling

Als kindercoach zal ik alles aan in het werk stellen om jouw kind en/of jou goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat je toch een klacht heeft.

KID Coaching heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). KID Coaching is lid van beroepsvereniging CAT met aansluitend een door ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie GAT.

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de ouder en/of het kind binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan KID Coaching. Wanneer je de klacht met mij communiceert, zal ik uiteraard mijn best doen om voor jou en voor mezelf tot een bevredigende oplossing te komen.

De ouder en/of het kind kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan de erkende geschilleninstantie GAT.

15. Waarnemingsovereenkomst

Bij arbeidsongeschiktheid of overlijden van KID Coaching, hierna genoemd als praktijkhouder,  treed de waarnemingsovereenkomst in werking. 
Bij overlijden van praktijkhouder, zal de waarnemer de cliënten hierover informeren en vragen wat diens wensen zijn.

Er zijn 3 mogelijkheden: 

1.       Cliënt stemt in dat dossier overhandigd wordt aan de waarnemer. De waarnemer tekent voor ontvangst. Cliënt krijgt hier schriftelijk bericht over van de waarnemer. Alle correspondentie hierover wordt bewaard gedurende bewaartermijn van desbetreffende dossier.

2.       Cliënt wilt dossier vernietigd hebben binnen bewaartermijn van 20 jaar. Hiervoor dient cliënt de waarnemer schriftelijk toestemming te geven. De waarnemer zal dan een schriftelijke bevestiging van datum waarop dossier vernietigd is toesturen.

3.       Cliënt kan aangeven om dossier zelf te bewaren en kiest niet voor continuïteit traject. Cliënt dient dit schriftelijk aan te geven en ontvangt van waarnemer kopie van het dossier + datum waarop origineel dossier vernietigd is.                                                                    

 

16.   Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de ouder en/of kind (client) en KID Coaching is het Nederlands recht van toepassing, het regelement van CAT complementair en volgens de richtlijnen van de GAT beroepscode.

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van KID Coaching www.kidcoaching.nl.

 

 

GATVirtueelschild.jpg
CATVergoedbaarVirtueelschild.jpg
bottom of page