top of page

PRIVACY  DISCLAIMER

VERKLARING

Privacy disclaimer:

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel KID Coaching zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan KID Coaching niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. KID Coaching garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. KID Coaching wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van KID Coaching staan links naar websites van derden, KID Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door KID Coaching niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij KID Coaching. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KID Coaching. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor jouw eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

KID Coaching heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van KID Coaching.

Disclaimer KID Coaching Versie februari 2019

 

Privacy verklaring:

KID Coaching, gevestigd in Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Contactgegevens:

www.kidcoaching.nl

Pigmenthof 13

1339 HB Almere

 

De Mees is de functionaris gegevensbescherming van KID Coaching.

Hij/zij is te bereiken via info@kidcoaching.nl

 

Persoongegevens die KID Coaching verwerkt:

KID Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

·       Voor en achternaam

·       Geslacht

·       Geboortedatum

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van intakeformulieren e.d. en in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die KID Coaching verwerkt:

KID Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

·       Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Zij komen in principe altijd met toestemming van zijn ouders bij mij terecht. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@kidcoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Waarvoor verwerkt KID Coaching persoonsgegevens:

KID Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Het beoordelen van jouw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing

·       Het afhandelen van jouw betaling

·       Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Als KID Coaching vanwege een andere reden gebruik wilt maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

 

Hoe lang bewaart KID Coaching persoonsgegevens:

KID Coaching hanteert een bewaartermijn van 20 jaar voor cliënten in de praktijk voor kinder -en opvoedcoaching.

Alle opgegeven gegevens blijven bewaard in een dossier, zodat cliënt nog beroep kan doen op vervolgacties. Mijn financiële administratie, waaronder facturen naar mijn cliënten, wordt 7 jaar bewaard. Wanneer cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De gegevens die je aan KID Coaching verstrekt hebt, kan ik aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleind

  • Vimexx en Wix (hosting/domeinbeheer van de website)

Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin staan de afspraken die nodig zijn om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

KID Coaching geeft nooit informatie door aan partijen waar ik geen verwerkersovereenkomst mee afgesloten heb.

Cookies of vergelijkbare technieken die KID Coaching gebruikt:

KID Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Je kan je afmelden voor cookies via de cookie-banner en/of door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Lees meer informatie hierover in de cookie verklaring.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KID Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kidcoaching.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. KID Coaching wilt jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe KID Coaching persoonsgegevens beveiligt:

KID Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kidcoaching.nl

bottom of page